Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Kontrola Zarządcza

Plan działalności na rok 2018 pdf Plan działalności na rok 2017 pdf Plan działalności na rok 2016 pdf Plan działalności na rok 2015 pdf Plan działalności na rok 2014 pdf Plan działalności na rok 2013pdf Plan działalności na rok 2012pdf Plan działalności na rok 2011pdf ------------------------------------------------------------------------------- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 Oświadczenie o stanie kontroli zarządcz...

Utworzony: 2011-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-03-14 09:29

2. Oferty pracy

OG Ł OSZENIE 0 KONKURSIE KD 111-5/18 NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJ...

OGŁOSZENIE 0 KONKURSIE KD 111-5/18 NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W RADOMI

Utworzony: 2018-02-16 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 15:50

3. Inne informacje o majątku Sądu Rejonowego w Radomiu

Informacja Działając na podstawie § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r.poz.729) informuję, iż Sąd Rejonowy w Radomiu przekazał nieodpłatnie na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu Urzędowi Miejskiemu w Radomiu składniki rzeczowego majątku ruchomego. Działając na podstawie § 39 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia ...

Utworzony: 2018-02-01 | Zmodyfikowany: 2018-02-01 20:00

4. Przedmiot działalności i kompetencje

Sąd Rejonowy w Radomiu sprawuje wymiar sprawiedliwości oraz wykonuje działania z zakresu ochrony prawnej powierzonej w drodze ustaw. Poszczególne Wydziały mają następujące kompetencje: I Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy cywilne, w których nazwiska(nazwy) powodów i wnioskodawców zaczynają się na litery od A-M; II Wydział Karny - Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwisko oskarżonego(podejrzanego) lub obwinionego albo nazwisko pierwszego z o...

Utworzony: 2010-07-09 | Zmodyfikowany: 2017-12-31 11:40

5. Informacje ogólne

Informacje ogólne

INFORMACJA Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa iDyrektora Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 22 czerwca 2015r. nr KD-021-4/15, na podstawie art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 2974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 1502 j.t. ze zm.) dni 14 sierpnia 2015 roku i 24 grudnia 2015 roku ustanowiono dniami wolnymi od pracy w Sądzie Rejonowym w Radomiu w związku zdniami świątecznymi przypadającymi w Soboty 15 sierpnia 2015r. i 26 grudnia 2015r. Komunikat W związku ze zmianą przep...

Utworzony: 2007-03-29 | Zmodyfikowany: 2017-12-31 11:08

6. Redakcja biuletynu

Redakcja BIP Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowegow Radomiu 26-600 Radom, ul. Struga 63 tel./ fax. 48 36 80 400 e-mail:srradom@radom.sr.gov.pl Redaktorzy BIP: Beata Michalska - Prezes Sądu Rejonowegow Radomiu Małgorzata Minajew - Kierownik Oddziału Administracyjnego Elżbieta Michrowska - Kierownik Oddziału Finansowego Agnieszka Wojciechowska - Kierownik Oddziału Kadr Anna Pacyna- Kierownik Oddziału Gospodarczego Administrator BIP: Olgierd Winnicki - Kierownik Oddziału Info...

Utworzony: 2010-11-09 | Zmodyfikowany: 2017-12-27 13:20

7. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje

Organami Sądu Rejonowego Radomiu są: Prezes Sądu Rejonowego Dyrektor Sądu Rejonowego Prezes: Prezesem Sądu Rejonowego w Radomiu jest: SSR Beata Michalska Wiceprezesem Sądu Rejonowego w Radomiu jest: Prezes Sądu Rejonowego: 1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności: a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechny...

Utworzony: 2010-07-09 | Zmodyfikowany: 2017-12-20 08:10

8. Inne informacje o majątku Sądu Rejonowego w Radomiu

Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 11.12.2017 Oferta na zakup składników rzeczowyego majątku ruchomego Wniosek o nieopdłatne przekazanie składników rzeczowego majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Wykaz zużytych i zbednych składników rzeczowego majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Utworzony: 2016-10-03 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 15:30

9. Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Zgodnie z: ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U.00.98.1071 j.t ustawą o inforamtyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. Dz. U. z 2005 r. poz. 565 nr 64, ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 29 maja 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651 SądRejonowy w...

Utworzony: 2009-03-04 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 14:44

10. Strona główna

Witamy!

Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w Serwisie internetowym BIP Sądu Rejonowego w Radomiu i zapraszamy do zapoznania się z informacjami tam zawartymi.Mamy nadzieję, że powyższe informacje ułatwią załatwienie istotnych dla Państwa spraw. Adres podmiotu: ul. Warszawska 1 26-600 Radom Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Radom Gmina: M.Radom Poczta: Radom Adres e-mail: sr.radom@radom.sr.gov.pl

Utworzony: 2007-03-08 | Zmodyfikowany: 2017-10-26 09:06

11. Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu art 138o - usługi ochroniarskie

Utworzony: 2017-05-18 | Zmodyfikowany: 2017-06-13 11:59

12. Majątek Sądu Rejonowego w Radomiu

Majątek (brutto), którym Sąd Rejonowy dysponuje : Wartość budynków sądowych –2.947.708,17 złotych, pozostałe mienie –11.509.153,92 zł na dzień 31.12.2016. Wartość budynków sądowych –2.947.708,17 złotych, pozostałe mienie –11.543.085,25 zł na dzień 31.12.2015.

Utworzony: 2010-07-09 | Zmodyfikowany: 2017-04-28 10:05

13. Sprawozdania

Zgodnie z § 11 pkt. 1., ust 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r, poz.2316 ) zamieszczamy sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Radomiu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Sprawozdania za rok 2016 Sprawozdania za rok 2015

Utworzony: 2016-04-20 | Zmodyfikowany: 2017-02-15 10:03

14. Oferty pracy

LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO KONKURSU NR KD 111 14/16 NA STANOWISKO ASYSTENTA S...

LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO KONKURSU NR KD 111 – 14/16 NASTANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO WSĄDZIE REJONOWYM W RADOMIU

Utworzony: 2016-10-04 | Zmodyfikowany: 2016-10-04 15:31

15. Oferty pracy

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W RADOMIU KD-111-14/16

O G Ł O S Z E N I E O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W RADOMIU z dnia 24 sierpnia 2016r

Utworzony: 2016-10-04 | Zmodyfikowany: 2016-10-04 15:30

16. ZFŚS

Zarządzenie Adm_-021-11_16.pdf REGULAMIN ZFŚS.pdf

Utworzony: 2016-04-20 | Zmodyfikowany: 2016-04-20 11:54

17. Stan przyjmowanych spraw i kolejność ich załatwiania

Sprawy wWydziałach Sądu Rejonowego są załatwiane wsposób określony wRozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości zdnia 30 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z2015 r. poz. 2316) W wydziałach: Cywilnych, Gospodarczym, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przydział spraw następuje wg alfabetycznej listy sędziów, sprawy są przekazywane do referatów poszczególnych sędziów wkolejności wpływu zgodnie zzarządzeniami Przewodniczącego Wydzia...

Utworzony: 2010-05-24 | Zmodyfikowany: 2016-01-25 12:48

18. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania pism określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości nr 5, poz. 22). Na każdym piśmie wpływającym do Biura Podawczego Sądu zamieszcza się adnotację zawierającą nazwę Sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Na żądanie osoby wnoszącej pi...

Utworzony: 2007-03-19 | Zmodyfikowany: 2016-01-25 12:45

19. Tryb działania Sądu Rejonowego w Radomiu

Sąd Rejonowy w Radomiu jest sądem powszechnym działającym na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, - ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami) - Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 30 grudnia2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z2015 r. poz. 2316), - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania...

Utworzony: 2010-07-09 | Zmodyfikowany: 2016-01-25 12:36

20. Status prawny Sądu Rejonowego w Radomiu

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 01.98.1070 z późn. zm.) Organizację i kompetencje jednostki regulują: -Ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98,poz.1070 z późn. zm.) -Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zdnia 30.12.2015 r. -Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.z 2015r.,poz.2316) -Zarządzenie Ministra Sprawiedliwo...

Utworzony: 2010-07-09 | Zmodyfikowany: 2016-01-25 11:58