Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia dotyczące spraw

OGŁOSZENIE Przed Sądem Rejonowym w Radomiu pod sygnaturą INs 747/06 toczyło się postępowanie z urzędu o zabezpieczenie spadku po Wierze Kozakiewicz. Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu obejmującego rzeczy ruchome, książeczki oszczędnościowe i pieniądze w gotówce, zabezpieczone w toku spisu inwentarza po Wierze Kozakiewicz z d. Pleskaczew ( c. Jana i Idy), zmarłej w dniu 26 maja 2006...

Utworzony: 2019-07-12 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 12:51

2. Bilans Sądu Rejonowego w Radomiu

Bilans Sądu Rejonowego w Radomiu - za rok 2018

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 09:28

3. Kontrola Zarządcza

Bilans Sądu Rejonowego w Radomiu za rok 2018

Utworzony: 2019-05-09 | Zmodyfikowany: 2019-05-09 14:15

4. Kontrola Zarządcza

Plan działalności na rok 2019 pdf Plan działalności na rok 2018 pdf Plan działalności na rok 2017 pdf Plan działalności na rok 2016 pdf Plan działalności na rok 2015 pdf Plan działalności na rok 2014 pdf Plan działalności na rok 2013pdf Plan działalności na rok 2012pdf Plan działalności na rok 2011pdf ------------------------------------------------------------------------------- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 Oświa...

Utworzony: 2011-12-28 | Zmodyfikowany: 2019-03-15 15:29

5. ZFŚS

Zarządzenie i regulamin (.pdf) Regulamin (.doc)

Utworzony: 2016-04-20 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 13:32

6. Sprawozdania

Zgodnie z § 11 pkt. 1., ust 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r, poz.2316 ) zamieszczamy sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Radomiu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Sprawozdania statystyczne

Utworzony: 2016-04-20 | Zmodyfikowany: 2019-01-23 11:26

7. Oferty pracy

Ofery pracy zanjdują się pod adresem: http://radom.sr.gov.pl/oferty-pracy,m,m2,168

Utworzony: 2018-12-31 | Zmodyfikowany: 2018-12-31 09:12

8. Przedmiot działalności i kompetencje

Sąd Rejonowy w Radomiu sprawuje wymiar sprawiedliwości oraz wykonuje działania z zakresu ochrony prawnej powierzonej w drodze ustaw. Poszczególne Wydziały mają następujące kompetencje: I Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tutejszego Sądu II Wydział Karny - Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tutejszego Sądu. Sekcja ds. Wykonania Orzeczeń Sądowym przy II Wydziale Karnym – wykonywa...

Utworzony: 2010-07-09 | Zmodyfikowany: 2018-07-03 15:54

9. Rejestry, ewidencje i archiwa

Archiwum zakładowe Sądu Rejonowego w Radomiu zawiera materiały archiwalne: - byłego Sądu Powiatowego w Radomiu od dnia 1 stycznia 1951roku; - byłego Sądu Powiatowego w Białobrzegach za lata 1956-1974( sprawy cywilne); - Sądu Rejonowego w Radomiu od dnia 1 czerwca 1975 roku Materiały te zaewidencjonowane są w wykazach kategorii A lub B. Udostępnianie materiałów archiwalnych następuje w Sekretariatach Wydziałów merytorycznych bądź w Oddziałach. 1.Urządzenia ewidencyjne – repertoria prowad...

Utworzony: 2010-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-07-03 15:45

10. Informacje ogólne

Informacje ogólne

Zniesienie VIII Wydziału Karnego i IX Wydziału Wykonania Orzeczeń Sądowych Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2018 r. poz. 200) z dniem 1 lipca 2018 r. zniesione zostały następujące wydziały Sądu Rejonowego w Radomiu: VIII Wydział Karny i IX Wydział Wykonan...

Utworzony: 2007-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-07-03 15:33

11. Klauzule informacyjne

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 09:40

12. Strona główna

Witamy!

Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w Serwisie internetowym BIP Sądu Rejonowego w Radomiu i zapraszamy do zapoznania się z informacjami tam zawartymi.Mamy nadzieję, że powyższe informacje ułatwią załatwienie istotnych dla Państwa spraw. Adres podmiotu: ul. Warszawska 1 26-610 Radom Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Radom Gmina: M.Radom Poczta: Radom Adres e-mail: sr.radom@radom.sr.gov.pl

Utworzony: 2007-03-08 | Zmodyfikowany: 2018-05-25 14:01

13. Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Radomiu jest Małgorzata Minajew, 26-610 Radom ul. Warszawska 1 tel. 48 36 80 423 e-mail: malgorzata.minajew@radom.sr.gov.pl

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 15:31

14. Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym w Radomiu jest Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu, 26-610 Radom ul. Warszawska 1 tel. 48 36 80 403 e-mail: sr.radom@radom.sr.gov.pl

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 15:19

15. Redakcja biuletynu

Redakcja BIP Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowegow Radomiu 26-610 Radom, ul. Warszawska 1 tel./ fax. 48 36 80 423 e-mail:sr.radom@radom.sr.gov.pl Redaktorzy BIP: Beata Michalska - Prezes Sądu Rejonowegow Radomiu Małgorzata Minajew - Kierownik Oddziału Administracyjnego Elżbieta Michrowska - Kierownik Oddziału Finansowego Agnieszka Warat - Kierownik Oddziału Kadr Anna Pacyna- Kierownik Oddziału Gospodarczego Administrator BIP: Olgierd Winnicki - Kierownik Oddziału Informat...

Utworzony: 2010-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 14:45

16. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania pism określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości nr 5, poz. 22). Na każdym piśmie wpływającym do Biura Podawczego Sądu zamieszcza się adnotację zawierającą nazwę Sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Na żądanie osoby wnoszącej pismo poświadcza jego przyjęci...

Utworzony: 2007-03-19 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 14:42

17. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje

Organami Sądu Rejonowego Radomiu są: Prezes Sądu Rejonowego Dyrektor Sądu Rejonowego Prezes: Prezesem Sądu Rejonowego w Radomiu jest: SSR Beata Michalska Wiceprezesem Sądu Rejonowego w Radomiu jest: SSR Aneta Niesłuchowska - Paluch Prezes Sądu Rejonowego: 1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności: a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r....

Utworzony: 2010-07-09 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 14:40

18. Informacje publiczne udostępniane na wniosek

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednakże ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawo...

Utworzony: 2010-05-19 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 13:51

19. Inne informacje o majątku Sądu Rejonowego w Radomiu

Informacja Działając na podstawie § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r.poz.729) informuję, iż Sąd Rejonowy w Radomiu przekazał nieodpłatnie na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu Urzędowi Miejskiemu w Radomiu składniki rzeczowego majątku ruchomego. Działając na podstawie § 39 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia ...

Utworzony: 2018-02-01 | Zmodyfikowany: 2018-02-01 20:00

20. Inne informacje o majątku Sądu Rejonowego w Radomiu

Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 11.12.2017 Oferta na zakup składników rzeczowyego majątku ruchomego Wniosek o nieopdłatne przekazanie składników rzeczowego majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Wykaz zużytych i zbednych składników rzeczowego majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Utworzony: 2016-10-03 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 15:30