Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Majątek Sądu Rejonowego w Radomiu

Majątek (brutto), którym Sąd Rejonowy dysponuje : Udział ( tj. 8.479,58 m 2 ) w nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1, przekazanej w trwały zarząd, zabudowanej budynkiem biurowym, składającym się dwóch połączonych ze sobą obiektów ( czterokondygnacyjnego i dwukondygnacyjnego) o łącznej powierzchni 12.138,97 m 2 ( udział w powierzchni tj. 8.527,33 m 2 ) W dyspozycji Sądu znajdują się inne środki trwałe stanowiące wyposażenie biurowe niezbędne do prowadzenia bieżąc...

Utworzony: 2010-07-09 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 09:21

2. Tryb działania Sądu Rejonowego w Radomiu

Sąd Rejonowy wRadomiu jest sądem powszechnym działającym na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, - ustawy zdnia 27 lipca 2001 r. Prawo oustroju sądów powszechnych (Dz. U. z2019.52 j.t.,) - Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 30 grudnia2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 .1141), - Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 19 czerwca 2019 r. wsprawie organizacji izakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowe...

Utworzony: 2010-07-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 21:58

3. Informacje publiczne udostępniane na wniosek

Zgodnie zart. 10 ust. 1ustawy zdnia 6września 2001 r. odostępie do informacji publicznej (Dz. U. z2019 r. poz. 1429j.t.) informacja publiczna, która nie została udostępniona wBiuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wniosku oudostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednakże ograniczone wzakresie ina zasadach określonych wprzepisach oochronie informacji niejawnych oraz oochronie innych tajemnic ustawowo chroni...

Utworzony: 2010-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 21:57

4. Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym wRadomiu są: Prezes Sądu Rejonowego wRadomiu, 26-610 Radom ul. Warszawska 1 tel. 48 36 80 403 e-mail: sr.radom@radom.sr.gov.pl Dyrektor Sądu Rejonowego w Radomiu 26-610 Radom ul. Warszawska 1 tel: 48 36 80 404 pokój nr: 1.035 e-mail: dyrektor@radom.sr.gov.pl

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 21:56

5. Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje

Organami Sądu Rejonowego Radomiu są: Prezes Sądu Rejonowego Dyrektor Sądu Rejonowego Prezes: Prezesem Sądu Rejonowego w Radomiu jest: SSR Beata Michalska Wiceprezesem Sądu Rejonowego w Radomiu jest: SSR Wojciech Karwat Prezes Sądu Rejonowego: 1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności: a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustr...

Utworzony: 2010-07-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 11:12

6. Kontrola Zarządcza

Plan działalności na rok 2020 pdf Plan działalności na rok 2019 pdf Plan działalności na rok 2019 pdf Plan działalności na rok 2018 pdf Plan działalności na rok 2017 pdf Plan działalności na rok 2016 pdf Plan działalności na rok 2015 pdf Plan działalności na rok 2014 pdf Plan działalności na rok 2013pdf Plan działalności na rok 2012pdf Plan działalności na rok 2011pdf ------------------------------------------------------------------------------- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za ...

Utworzony: 2011-12-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-23 16:10

7. Ogłoszenia dotyczące spraw

OGŁOSZENIE Przed Sądem Rejonowym w Radomiu pod sygnaturą INs 747/06 toczyło się postępowanie z urzędu o zabezpieczenie spadku po Wierze Kozakiewicz. Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu obejmującego rzeczy ruchome, książeczki oszczędnościowe i pieniądze w gotówce, zabezpieczone w toku spisu inwentarza po Wierze Kozakiewicz z d. Pleskaczew ( c. Jana i Idy), zmarłej w dniu 26 maja 2006...

Utworzony: 2019-07-12 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 12:51

8. Bilans Sądu Rejonowego w Radomiu

Bilans Sądu Rejonowego w Radomiu - za rok 2018

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 09:28

9. Kontrola Zarządcza

Bilans Sądu Rejonowego w Radomiu za rok 2018

Utworzony: 2019-05-09 | Zmodyfikowany: 2019-05-09 14:15

10. ZFŚS

Zarządzenie i regulamin (.pdf) Regulamin (.doc)

Utworzony: 2016-04-20 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 13:32

11. Sprawozdania

Zgodnie z § 11 pkt. 1., ust 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r, poz.2316 ) zamieszczamy sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Radomiu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Sprawozdania statystyczne

Utworzony: 2016-04-20 | Zmodyfikowany: 2019-01-23 11:26

12. Oferty pracy

Ofery pracy zanjdują się pod adresem: http://radom.sr.gov.pl/oferty-pracy,m,m2,168

Utworzony: 2018-12-31 | Zmodyfikowany: 2018-12-31 09:12

13. Przedmiot działalności i kompetencje

Sąd Rejonowy w Radomiu sprawuje wymiar sprawiedliwości oraz wykonuje działania z zakresu ochrony prawnej powierzonej w drodze ustaw. Poszczególne Wydziały mają następujące kompetencje: I Wydział Cywilny - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tutejszego Sądu II Wydział Karny - Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tutejszego Sądu. Sekcja ds. Wykonania Orzeczeń Sądowym przy II Wydziale Karnym – wykonywa...

Utworzony: 2010-07-09 | Zmodyfikowany: 2018-07-03 15:54

14. Rejestry, ewidencje i archiwa

Archiwum zakładowe Sądu Rejonowego w Radomiu zawiera materiały archiwalne: - byłego Sądu Powiatowego w Radomiu od dnia 1 stycznia 1951roku; - byłego Sądu Powiatowego w Białobrzegach za lata 1956-1974( sprawy cywilne); - Sądu Rejonowego w Radomiu od dnia 1 czerwca 1975 roku Materiały te zaewidencjonowane są w wykazach kategorii A lub B. Udostępnianie materiałów archiwalnych następuje w Sekretariatach Wydziałów merytorycznych bądź w Oddziałach. 1.Urządzenia ewidencyjne – repertoria prowad...

Utworzony: 2010-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-07-03 15:45

15. Informacje ogólne

Informacje ogólne

Zniesienie VIII Wydziału Karnego i IX Wydziału Wykonania Orzeczeń Sądowych Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2018 r. poz. 200) z dniem 1 lipca 2018 r. zniesione zostały następujące wydziały Sądu Rejonowego w Radomiu: VIII Wydział Karny i IX Wydział Wykonan...

Utworzony: 2007-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-07-03 15:33

16. Klauzule informacyjne

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 09:40

17. Strona główna

Witamy!

Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w Serwisie internetowym BIP Sądu Rejonowego w Radomiu i zapraszamy do zapoznania się z informacjami tam zawartymi.Mamy nadzieję, że powyższe informacje ułatwią załatwienie istotnych dla Państwa spraw. Adres podmiotu: ul. Warszawska 1 26-610 Radom Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Radom Gmina: M.Radom Poczta: Radom Adres e-mail: sr.radom@radom.sr.gov.pl

Utworzony: 2007-03-08 | Zmodyfikowany: 2018-05-25 14:01

18. Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Radomiu jest Małgorzata Minajew, 26-610 Radom ul. Warszawska 1 tel. 48 36 80 423 e-mail: malgorzata.minajew@radom.sr.gov.pl

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 15:31

19. Redakcja biuletynu

Redakcja BIP Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowegow Radomiu 26-610 Radom, ul. Warszawska 1 tel./ fax. 48 36 80 423 e-mail:sr.radom@radom.sr.gov.pl Redaktorzy BIP: Beata Michalska - Prezes Sądu Rejonowegow Radomiu Małgorzata Minajew - Kierownik Oddziału Administracyjnego Elżbieta Michrowska - Kierownik Oddziału Finansowego Agnieszka Warat - Kierownik Oddziału Kadr Anna Pacyna- Kierownik Oddziału Gospodarczego Administrator BIP: Olgierd Winnicki - Kierownik Oddziału Informat...

Utworzony: 2010-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 14:45

20. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania pism określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości nr 5, poz. 22). Na każdym piśmie wpływającym do Biura Podawczego Sądu zamieszcza się adnotację zawierającą nazwę Sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Na żądanie osoby wnoszącej pismo poświadcza jego przyjęci...

Utworzony: 2007-03-19 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 14:42