Sąd Rejonowy w Radomiu jest sądem powszechnym działającym na podstawie:

 

-  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

 

-  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami)

 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2316),

 

-  Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M.S. z 2003 r. nr 5, poz. 22).

 

 

  Sąd Rejonowy w Radomiu jako jednostka budżetowa w zakresie realizacji zadań publicznych działa w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) oraz wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070 z późn. zmianami) Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. nr 11, poz. 69).