Sąd Rejonowy w Radomiu jest sądem powszechnym działającym na podstawie:

 

-  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

 

-  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019.52 j.t.,)

 

-  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 .1141),

 

-  Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M.S.  2019.138).

 

 

 

 

  Sąd Rejonowy w Radomiu jako jednostka budżetowa w zakresie realizacji zadań publicznych działa w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019.869 j.t. ze zmianami) oraz wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ((Dz. U. z 2019.52 j.t.,) Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. 2012.1476).