Organami Sądu Rejonowego Radomiu są: 

 
 • Prezes Sądu Rejonowego
 • Dyrektor Sądu Rejonowego
 • Prezes: 

   

  Prezesem Sądu Rejonowego w Radomiu jest: SSR Beata Michalska

  Wiceprezesem Sądu Rejonowego w Radomiu jest: SSR Wojciech Karwat

   

  Prezes Sądu Rejonowego:

   

  1.     kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
  a)     kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym
  w art. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 27        
  lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2001.98.1070 z dnia 12 września 2001r. ze zm.).
  b)    jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora, sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,
  c)     powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej,
  2.     dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich
            Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
  3.      pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.
   
  W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega prezesowi sądu przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości

   

   

   Dyrektor:

  Dyrektorem Sądu Rejonowego w Radomiu jest: Monika Maciąg

  Dyrektor  Sądu Rejonowego :

  1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2001.98.1070z dnia 12 września 2001r. ze zm.).
  2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
  4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
  5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.