OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Radomiu pod sygnaturą INs 747/06 toczyło się postępowanie z urzędu o zabezpieczenie spadku po Wierze Kozakiewicz.

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu obejmującego rzeczy ruchome, książeczki oszczędnościowe i pieniądze w gotówce, zabezpieczone w toku spisu inwentarza po Wierze Kozakiewicz z d. Pleskaczew ( c. Jana i Idy), zmarłej w dniu 26 maja 2006r. w Radomiu, ostatnio stale zamieszkałej w Radomiu przy ul. Gagarina 3/5/7 m 213,  Sąd wzywa do odbioru depozytu w terminie 3 lat i poucza, że likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu.  Z chwilą likwidacji niepodjętego depozytu na Skarb Państwa przechodzą wszelkie korzyści i ciężary, jakie przyniósł od dnia, w którym znalazł się w dyspozycji przechowującego depozyt. Likwidacja niepodjętego depozytu nie uchyla skutków prawnych wynikających ze złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu, określonych w odrębnych przepisach.