Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 01.98.1070 z późn. zm.)

 

Organizację i kompetencje jednostki regulują:

-Ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98,poz.1070 z późn. zm.)

-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania  sądów powszechnych (Dz.U.z 2015r.,poz.2316)

-Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.02.1988 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 2, poz.6 z późn. zm. )