Archiwum zakładowe Sądu Rejonowego w Radomiu zawiera materiały archiwalne: 

 

 

- byłego Sądu Powiatowego w Radomiu od dnia 1 stycznia 1951roku;

- byłego Sądu Powiatowego w Białobrzegach za lata 1956-1974( sprawy cywilne);

- Sądu Rejonowego w Radomiu od dnia 1 czerwca 1975 roku

 

Materiały te zaewidencjonowane są w wykazach kategorii A lub B.

 

Udostępnianie materiałów archiwalnych następuje w Sekretariatach Wydziałów merytorycznych bądź w Oddziałach.

  

 

1.   Urządzenia ewidencyjne – repertoria prowadzone w Sekretariatach Wydziałów:

 

 

W I Wydziale Cywilnym :

 

„C” – dla spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, a także w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń;


„Ns” – dla spraw cywilnych, rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego;


„Nc”– dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu europejskim postępowaniu nakazowym;


„Co” – dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności dla spraw: o wyznaczenie sądu, wyłączenie sędziego, odtworzenie akt, uznanie orzeczenia sądu zagranicznego lub stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia oraz ze skargi o wznowienie postępowania;

 

 

W II Wydziale Karnym:

 

„K” – dla spraw, w których akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia wniesiono do Sądu Rejonowego, w tym dla spraw o przestępstwa skarbowe,

spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności podejrzanego oraz wniosków o umorzenie postępowania karnego


„W”- dla spraw o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe.
 

 

 

W III Wydziale  Rodzinnym i Nieletnich:

 

W sprawach nieletnich:

 

"nkd" 

 

-dla spraw nieletnich, w których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub demoralizacji;

 

-dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu opiekuńczo- wychowawczym;

 

-dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu poprawczym;

 

dla spraw opiekuńczych małoletnich i spraw z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego:

            nsm:- dla spraw małoletnich, które podlegają rozpoznaniu w trybie postępowania
                nieprocesowego;

  

Dla spraw  z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczących osób pełnoletnich oraz dla spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu i spraw z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego:

 

„RC” dla spraw, cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego;

 

„RNs” – dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym, w
 tym dla wniosków dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu;

 

 „Rco” – dla innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego a w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającymi egzekucyjnym, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawach małżeńskich i odpowiedialności rodzicielskiej na podstawie przepisów rwe

 

 

W IV Wydziale Pracy i ubezpieczeń społecznych :

 

„P” – dla spraw o roszczenia pracownika, członków rodzin i spadkobierców wynikające ze stosunku pracy lub z nim związane oraz spraw między innymi podmiotami, do których rozstrzygnięcia z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach prawa pracy, dla spraw podlegających rozpoznaniu na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika , w związku ze świadczoną przez niego pracą ( łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym;


„Np.” – dla spraw polegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym;


„U” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych określonych w art.4778§2 k.p.c.;


„Po” ,”Uo”, – dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych wg. przepisów o procesie, a w szczególności spraw : o odtworzenie akt, o wyłącznie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przez wytoczenie powództwa, spraw z zakresu pomocy sądowej, spraw dotyczących odwołań od decyzji odmawiającej rejestracji układu zakładowego przekazanych do rozpatrzenia WYDZIAŁOM pracy, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym;

  

 

W V Wydziale Gospodarczym :

 

„Gnc”   dla spraw, podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i  upominawczym,

 

„Gc”          dla spraw, podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego;

 

„Gns” –  dla spraw, podlegających rozpoznaniu w postępowaniu  nieprocesowym;

 

„”gco” – dla innych spraw , a w szczegóności : spraw o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, zawarta została umowa o mediację.

 

 

 

 

Dla spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych :

 

„GR” – dla spraw o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

 

 

 

„gu” – dla spraw o ogłoszenie upadłości, w tym wniosków osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, dla spraw o wtórne postępowanie upadłościowe oraz uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego, a także o uchylenie i zmianę orzeczenia o uznaniu.

 

 

„GRZ” – dla spraw restrukturyzacyjnych po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu:

 

 

„GRp” – dla spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu przyśpieszonego postepowania restrukturyzacyjnego;

 

 

„GRU” – dla spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu postępowania układowego;

 

 

GRS” – dla spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu postępowania sanacyjnego;

 

 

„gup” – dla spraw upadłościowych po ogłoszeniu upadłości, w tym osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V częsći trzeciej p.u. oraz dla wtórnych postęPowań upadłościowych i postępowań prowadzonych po uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadlościowego;

 

 

„Gzd” – dla spraw o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;

 

 

„GRO” – dla wszczętych przed sądem restrukturyzacynym spaw rozpoznanwanych według przepisów kpc w tym spraw z wniosku Ministra Sprawiedliwości zlożonego na podst. art. 18 A ust. 1 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacynego;

 

 

„guo” – dla wszczętych przed sądem upadłościowym spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie, w szczególności powództwa o wyłączenie z masy uopadłości;”

 

 

 „guu” – dla spraw o uchylenie i zmianę układu zawartego w postęowaniu upadłościowym i naprawczym”

 

 

           W VI Wydziale Ksiąg wieczystych- w systemie informatycznym;

           „rEP.kW” – dla ksiąg wieczystych

               „rep.zd” – dla zbiorów dokumentów przejętych z innych sądów

               „rep.ar”.- dla zamkniętych ksiąg wieczsytch

               „dz kw” – dla wniosków wieczysto- księgowych i środków zaskarżenia

 

 

           W viI Wydziale Cywilnym :

 

„C” – dla spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, a także w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń;


„Ns” – dla spraw cywilnych, rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego;


„Nc”– dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym;


„Co” – dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności dla spraw: o wyznaczenie sądu, wyłączenie sędziego, odtworzenie akt, uznanie orzeczenia sądu zagranicznego lub stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia oraz ze skargi o wznowienie postępowania;