Informacje ogólne

 

 

Zniesienie VIII Wydziału Karnego i IX Wydziału Wykonania Orzeczeń Sądowych

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów                  w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2018 r. poz. 200) z dniem 1 lipca 2018 r. zniesione zostały następujące wydziały Sądu Rejonowego w Radomiu: VIII Wydział Karny i IX Wydział Wykonania Orzeczeń Sądowych.

 

 

 

Z dniem wprowadzenia powyższych zmian w ramach struktury organizacyjnej Sądu Rejonowego w Radomiu funkcjonuje jeden wydział karny:

 

·         II Wydział Karny – rozpoznający  sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tut. Sądu.

 

Utworzenie Sekcji ds. wykonania orzeczeń sądowych     w ramach II Wydziału Karnego

 

Zarządzeniem Nr 58/2018 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 czerwca 2018 roku  - na podstawie art. 22 §1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 23 ze zm.) w związku z § 21  ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. poz. 2316 ze zm.) – utworzona została Sekcja ds. wykonania orzeczeń sądowych w ramach II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Radomiu.

 

 

INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 22 czerwca 2015r. nr KD-021-4/15, na podstawie art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 2974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 1502 j.t. ze zm.) dni 14 sierpnia 2015 roku i 24 grudnia 2015 roku ustanowiono dniami wolnymi od pracy w Sądzie Rejonowym w Radomiu w związku z dniami świątecznymi przypadającymi w Soboty 15 sierpnia 2015r. i 26 grudnia 2015r.

 

 


Komunikat

W związku ze zmianą przepisów w postępowaniu cywilnym z dniem 7 lipca 2013 r. wprowadzony został obowiązek wskazywania w pismach procesowych inicjujących postępowanie Nr PESEL powoda i wnioskodawcy  a w miarę możliwości należy wskazać Nr PESEL uczestników postępowania. W przypadku stron nie będących osobami fizycznymi należy podać Nr KRS lub NIP.


Sąd Rejonowy w Radomiu

 ul. Warszawska1
  26-600 Radom
 
NIP: 796-18-34-460 


 
 
 Godziny urzędowania:
    
Poniedziałek 7.45– 18.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.15
  
Strona internetowa:

www.radom.sr.gov.pl
 
 
   
   
 

 

Godziny pracy sądu:
Codziennie :
godz. 7:30 – 15:30
 
Godziny pracy sekretariatów sądowych:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek:  7:30 - 15:30
 
Godziny pracy kasy:
Poniedziałek: 9:00 - 13:00 oraz 14:00 - 15:00
Wtorek - Piątek: 9:00 - 13:30
 
Godziny pracy biura podawczego:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:15
 
Godziny Biura Obsługi Interesanta i Czytelni Akt:
Poniedziałek 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:15


 

Przeglądanie Ksiąg Wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym

dostępne jest pod następującym adresem:

  
Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Radomiu:

Uwaga!!!

Oddział Finansowy Sądu Rejonowego w Radomiu uprzejmie informuje, iż z dniem 01 stycznia 2015 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych sum depozytowych Sądu Rejonowego w Radomiu (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, depozyty komornicze, sumy złożone do depozytu sądowego, wadia itp.). na n/w rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

 

1)Rachunek sum depozytowych w PLN

83 1130 1017 0021 1002 0790 0004

2)Rachunek sum depozytowych w USD

56 1130 1017 0021 1002 0790 0005

3)Rachunek sum depozytowych w EUR

40 1130 1017 0021 1002 0790 0002

4)Rachunek sum depozytowych w CHF

67 1130 1017 0021 1002 0790 0001

 


Konta sum depozytowych obowiązujące do końca roku 2014:

 

Rachunek sum depozytowych w GBP

13 1130 1017 0021 1002 0790 0003

 
Rachunek sum depozytowych (depozyty  składane w związku z postępowaniem karnym, karnym-skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia, tj. poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe, wadium, sumy złożone do depozytu sądowego):
 
Bank Handlowy  w Warszawie: 64 1030 1508 0000 0008 1658 1001
- rachunek walutowy w USD:  14 1030 1508 0000 0008 1658 1028
- rachunek walutowy w EUR: 89 1030 1508 0000 0008 1658 1036
- rachunek walutowy w GBP: 67 1030 1508 0000 0008 1658 1044

 
Rachunek sum na zlecenie (zaliczki na koszty postępowania sądowego tj. biegłych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów, ogłoszenia prasowe):
 
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
68 1130 1017 0020 1213 6320 0005
 
Opłaty i koszty sądowe:
 
NBP O/O Warszawa
24 1010 1010 0093 3522 3100 0000
 
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
 
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie:
14 1130 1017 0020 1213 6320 0007
 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Mr 225, poz.1635), opłaty skarbowej można obecnie dokonać jedynie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Właściwość miejscową organu podatkowego ustala się:
- ze względu na siedzibę organu bądź podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie
- ze względu na miejsce złożenia dokumentu (pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii)
W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (od każdego stosunku pełnomocnictwa) stawka opłaty skarbowej wynosi 17 zł.

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

- imię i nazwisko/nazwa firmy, ;
- wydział, którego wpłata dotyczy;
- sygnatura akt;
- numer karty dłużnika.