Sprawy w Wydziałach Sądu Rejonowego    są załatwiane w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2316)
W wydziałach: Cywilnych, Gospodarczym, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,   przydział spraw następuje wg alfabetycznej listy sędziów, sprawy są przekazywane do referatów poszczególnych sędziów w kolejności wpływu zgodnie z zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału.
W sprawach karnych sprawy wpływają do referatów poszczególnych sędziów w sposób określony w art. 351 kpk i wydanym na jego podstawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego (Dz. U. z 2003 r. nr 107 poz. 1007).

W Wydziale Rodzinny sprawy przydzielane są do referatów wg. ustalonych rejonów poszczególnym sędziom rodzinnym.

W Wydziale Ksiąg Wieczystych przydział spraw następuje zgodnie z kolejnością ich rejestracji w Dz.Kw.wg alfabetycznej listy sędziów i referendarzy, sprawy są przekazywane do referatów poszczególnych sędziów i referendarzy  w kolejności wpływu zgodnie z zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału.

Szczegółowe ilości i rodzaje spraw załatwianych przez poszczególne wydziały i sędziów określone są zakresem czynności sędziów, ustalanym co rok przez Prezesa Sądu Okręgowego po zaopiniowaniu przez Kolegium Sądu Okręgowego w terminie do 30 listopada danego roku, na rok następny.