Sposób przyjmowania i załatwiania pism określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości nr 5, poz. 22).

 

Na każdym piśmie wpływającym do Biura Podawczego Sądu zamieszcza się adnotację zawierającą nazwę Sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Na żądanie osoby wnoszącej pismo poświadcza jego przyjęcie na kopii pisma.

 

Pisma rozdzielane są na poszczególne komórki organizacyjne Sądu.

 

Sekretariaty Wydziałów rejestrują wpływające pisma w odpowiednich repertoriach i wykazach, zaś Oddziały w spisach spraw.

 

Załatwienie sprawy kończy się zakreśleniem numeru w wymienionych wyżej rejestrach spraw.

 

Składane do Sądu skargi i wnioski ewidencjonowane są w repertorium skarg i wniosków prowadzonym przez Oddział Administracyjny Sądu i rozpoznawane zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Tryb przyjmowania skarg
 
Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Radomiu przyjmowane są w Oddziale Administracyjnym tutejszego Sądu - 
pok. 1.033 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub nadesłane za pośrednictwem poczty.
Skargi przyjmowane są w formie pisemnej lub innej formie przewidzianej w § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych( Dz. U. z 16maja 2012r., poz.524).
Organem właściwym do rozpatrywania skarg lub wniosków, dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Radomiu jest Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu, z wyłączeniem skarg podlegających rozpoznaniu na podstawie art. 41a § 2-4 oraz art. 41b §2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz. U. z 2015.133 z póź. zm.)
 
Adres Sądu:
 
Sąd Rejonowy w Radomiu
ul. Warszawska 1
26-600 Radom

Adres poczty elektronicznej Sądu: sr.radom@radom.sr.gov.pl